Aktualności

2012-10-08
Informujemy, iż Firma, z którą współpracujemy w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością przeszła z wynikiem pozytywnym międzynarodowy audyt...
2012-10-05
Miło nam poinformować, że na  Stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości została umieszczona informacja o naszej Firmie.
2012-10-03
Nasza Firma ubiega się aktualnie o akredytację  kilku metod badawczych, w oparciu o które nasze Laboratorium wykonuje badania dla przemysłu. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym temacie.
2012-10-01
Informujemy, iż Dragon Technologia otrzymała dofinansowanie na zakup  nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
Zobacz wszystkie aktualności

Oferta

Opracowywanie dokumentacji

1. Z zakresu ochrony środowiska:
Prowadzenie ewidencji odpadów
- Prowadzenie kart ewidencji odpadów
- Prowadzenie kart przekazania odpadów
- Sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- Prowadzenie dokumentów potwierdzających osobno odzysk i recykling
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
- Obliczanie opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- Obliczanie opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
- Obliczanie opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych
- Obliczanie opłaty za składowanie odpadów
- Sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat
Naliczanie rocznej opłaty produktowej:
- Naliczanie opłaty za każdy rodzaj opakowania
- Sporządzanie sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Opakowania i odpady opakowaniowe:
- Sporządzanie rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań
- Opracowywanie sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu opakowań
2. Karty charakterystyki i oznakowanie opakowań:
- Ocena posiadanych kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami
- Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury
- Opracowywanie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie 453/2010/WE)
- Ocena posiadanych oznakowań (etykiet) produktów chemicznych pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami
- Opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach
- Opracowywanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem 1227/2008/WE
3. Atest PZH:
- Przygotowywanie pełnej dokumentacji
- Zgłoszenie i pilotowanie całej procedury do momentu uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH (atest PZH)
4. Zakładowa kontrola produkcji:
- Opracowywanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji