Aktualności

2012-10-08
Informujemy, iż Firma, z którą współpracujemy w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością przeszła z wynikiem pozytywnym międzynarodowy audyt...
2012-10-05
Miło nam poinformować, że na  Stronie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości została umieszczona informacja o naszej Firmie.
2012-10-03
Nasza Firma ubiega się aktualnie o akredytację  kilku metod badawczych, w oparciu o które nasze Laboratorium wykonuje badania dla przemysłu. Będziemy na bieżąco informować o postępach w tym temacie.
2012-10-01
Informujemy, iż Dragon Technologia otrzymała dofinansowanie na zakup  nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego.
Zobacz wszystkie aktualności

Oferta

Badania i rozwój

1. Opracowywanie nowych technologii i wdrażanie ich do produkcji
2. Modernizacja i optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych
3. Wykonywanie analiz dla potrzeb realizowanych prac badawczych oraz na zlecenie
4. Doradztwo techniczne w zakresie możliwości wykorzystania i stosowania produktów chemii budowlanej, gospodarczej, motoryzacyjnej, itp.

Analizy fizyko – chemiczne

1. Oznaczanie gęstości metodą piknometryczną oraz densymetryczną
2. Oznaczanie lepkości metodą Brookfielda oraz kubkiem forda
3. Oznaczanie wytrzymałościowe (statyczne) – siła zerwania, wydłużenie przy zerwaniu, odporność na zgniatanie. Możliwość przeprowadzenia prostych prób dynamicznych przy niewielkich prędkościach. Maksymalna wartość mierzonej siły 30kN.
4. Oznaczanie składu mieszanin metodą chromatografii gazowej (detektor FID).
5. Oznaczanie odporności powłok i materiałów na ścieranie
6. Oznaczanie czasu schnięcia farb i lakierów
7. Oznaczanie przyczepności farb do podłoża metodą siatki nacięć
8. Oznaczanie przepuszczalności np. farb, tynków itp. dla pary wodnej (lub innych substancji)
9. Oznaczanie odporności na cykle zamrażania – rozmrażania
10. Oznaczenie barwy (farb, lakierów, tworzysz sztucznych, proszków, granulatów itp. oraz cieczy) w przestrzeni barw: L*a*b, L*C*h, Hunter L*a*b, Yxy, XYZ, Munsell (C), Munsell(D65), Gardnem, Hazen/Ralpha, skala jodowa. Oznaczanie odchylenia barwy od wzorca.
11. Oznaczanie stopnia roztarcia pigmentów w farbach, pastach itp.
12. Oznaczanie pH roztworu
13. Przeprowadzanie badań metodami klasycznej analizy chemicznej (miareczkowanie)
14. Inne wg ustaleń ze Zleceniodawcą

Opracowywanie dokumentacji

1. Z zakresu ochrony środowiska:
Prowadzenie ewidencji odpadów
- Prowadzenie kart ewidencji odpadów
- Prowadzenie kart przekazania odpadów
- Sporządzanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- Prowadzenie dokumentów potwierdzających osobno odzysk i recykling
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:
- Obliczanie opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- Obliczanie opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi
- Obliczanie opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych
- Obliczanie opłaty za składowanie odpadów
- Sporządzanie sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat
Naliczanie rocznej opłaty produktowej:
- Naliczanie opłaty za każdy rodzaj opakowania
- Sporządzanie sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej
Opakowania i odpady opakowaniowe:
- Sporządzanie rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań
- Opracowywanie sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu opakowań
2. Karty charakterystyki i oznakowanie opakowań:
- Ocena posiadanych kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami
- Opracowywanie kart charakterystyki na podstawie receptury
- Opracowywanie kart charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie 453/2010/WE)
- Ocena posiadanych oznakowań (etykiet) produktów chemicznych pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami
- Opracowywanie nowych oznakowań na podstawie posiadanych kart charakterystyki i/lub danych o produktach
- Opracowywanie nowych oznakowań zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem 1227/2008/WE
3. Atest PZH:
- Przygotowywanie pełnej dokumentacji
- Zgłoszenie i pilotowanie całej procedury do momentu uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej PZH (atest PZH)
4. Zakładowa kontrola produkcji:
- Opracowywanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji

Budowa maszyn i urządzeń

1. Projektowanie, budowa i wykonywanie kompletnych linii do konfekcji oraz urządzeń wchodzących w ich skład
2. Projektowanie, budowa i wykonanie urządzeń i aparatury przemysłowej.
3. Modernizacja oraz przebudowa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
4. Przebudowa/dostosowywanie linii produkcyjnych w zależności od wymagań Klienta